Wniosek dotyczący badania niebędącego eksperymentem medycznym, niesponsorowanego

WYMAGANIA:

 • Dokumentację należy sporządzić w języku polskim.
 • Wniosek wraz z załącznikami powinien być jednolicie ponumerowany.
 • Prosimy o złożenie oświadczenia o charakterze badania, potwierdzającego że nie stanowi ono eksperymentu medycznego.

WNIOSEK:

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. protokół badania (opatrzony numerem wersji i datą)
 2. informacja dla uczestnika badania (opatrzona numerem wersji i datą)
 3. formularz świadomej zgody uczestnika badania (opatrzony numerem wersji i datą)
 4. formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (opatrzony numerem wersji i datą)
 5. życiorys naukowy Wnioskodawcy (opatrzony datą i własnoręcznie podpisany)
 6. lista piśmiennictwa
 7. oświadczenie o realizacji projektu w ramach prac badawczych UJ/UJ CM
 8. wzór kwestionariusza/ankiety w przypadku planowanych badań z ich użyciem
 9. w przypadku badań wieloośrodkowych należy dołączyć wykaz ośrodków w Polsce prowadzących lub planujących prowadzić badanie

Jeśli sytuacja to umożliwia (np. w badaniu nie przewiduje się bezpośredniego udziału uczestników, do których kierowane byłyby określone formularze), należy złożyć oświadczenie o braku konieczności załączenia części dokumentacji tj. (1) informacji dla uczestnika, (2) formularza świadomej zgody uczestnika, oraz (3) formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych.


OBOWIĄZKI BADACZA:

 • Prowadzenie badania zgodnie z uzyskaną opinią Komisji Bioetycznej, zgłaszanie Komisji wszelkich zmian mogących mieć wpływ na przebieg badania,
 • Raportowanie zdarzeń niepożądanych,
 • Składanie okresowych sprawozdań, złożenie raportu końcowego lub informacji o przedwczesnym zakończeniu badania.

FORMULARZE:
Zgłoszenie poprawki – do rozpatrzenia przez Komisję – tylko do wiadomości Komisji
Sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji eksperymentu medycznego
Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego do wiadomości