Ubezpieczenie OC eksperymentu medycznego

Od dnia 1 stycznia 2021 r., w związku z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty eksperyment medyczny może być przeprowadzony po zawarciu przez podmiot przeprowadzający eksperyment medyczny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz jego uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

 • Wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia uczestnika e. leczniczego, można wyjątkowo odstąpić od obowiązku zawarcia umowy.
 • Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia eksperymentu medycznego.
 • Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia wyrażonym w Komunikacie z dnia 12.02.2021 r. podmiotem przeprowadzającym eksperyment jest Uczelnia.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
 2. wyrządzonych przez osobę biorącą udział w przeprowadzaniu e. medycznego bez wymaganych prawem uprawnień lub kwalifikacji albo w okresie ich zawieszenia;
 3. powstałych wskutek przeprowadzania e. medycznego bez uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej, albo wbrew jej warunkom;
 4. powstałych wskutek przeprowadzania e. medycznego, którym kieruje osoba niespełniająca ww. wymagań;
 5. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
 6. kar umownych w związku z przeprowadzanym przez ubezpieczonego e. medycznym.

Uczelnia zawarła umowę ramową z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Umowa Generalna Nr 141.2711.19.2023 z dnia 01.12.2023 r.).

 • Do uzyskania indywidualnej polisy OC uprawnieni są pracownicy UJ CM i UJ, będący Wnioskodawcami w badaniach stanowiących eksperymenty medyczne, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej UJ.
 • W sytuacji, Komisja zastrzegła w opinii konieczność spełnienia dodatkowych warunków, Badacz musi dopełnić wszelkich formalności i uzyskać akceptację zmodyfikowanych dokumentów przez Komisję przed wystąpieniem z wnioskiem o ubezpieczenie badania. 
 • Stawki dotyczące rożnych eksperymentów medycznych prezentują się następująco: 
  • e. leczniczy bez ingerencji w tkankę  – 500 zł
  • e. leczniczy z ingerencją w tkankę  – 700 zł
  • e. badawczy bez ingerencji w tkankę  – 800 zł
  • e. badawczy z ingerencją w tkankę  – 950 zł
  • e. medyczny polegający wyłącznie na badaniu lub wykorzystaniu uprzednio pobranego materiału biologicznego, w tym genetycznego – 100 zł

Obsługa procesu pozyskiwania polis:

Pracownicy UJ CM

 • Całością działań zajmuje się dedykowany pracownik Działu Nauki CM – p. Ewelina Czerkas (eksperymenty@cm-uj.krakow.pl).
 • Obieg korespondencji odbywa się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem służbowych adresów e-mailowych w domenie @uj.edu.pl lub @cm-uj.krakow.pl.
 • Badacz będzie proszony o doprecyzowanie informacji dotyczących dat rozpoczęcia / zakończenia badania (zgodnie z wnioskiem do Komisji Bioetycznej) oraz wskazanie źródła finansowania polisy.
 • Badacz zatwierdza i podpisuje Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia OC. 
 • Zobacz [FAQ – najczęściej zadawane pytania]

Pracownicy UJ 

 • Prosimy o bezpośredni kontakt z brokerem ubezpieczeniowym, p. Tomaszem Polańskim (tpolanski.broker@gmail.com).
 • Obowiązujący wzór Formularza zgłoszenia do ubezpieczenia OC dostępny jest TUTAJ.

Przypominamy, że w dokumentacji składanej wraz wnioskiem o zaopiniowanie eksperymentu medycznego musi się znaleźć:

Wzór oświadczenia o przyjęciu przez uczestnika warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (opatrzony numerem wersji i datą)


PODSTAWY PRAWNE: