Badania z udziałem małoletnich

W przypadku planowanego badania z udziałem małoletniego (poniżej 13 roku życia):

  • informacja dla rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (opatrzona numerem wersji i datą)
  • formularz świadomej zgody dla rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (opatrzony numerem wersji i datą)
  • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (opatrzony numerem wersji i datą)
  • wzór oświadczenia o przyjęciu warunków ubezpieczenia dla rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (opatrzony numerem wersji i datą)

W przypadku planowanego badania z udziałem małoletniego (powyżej 13 roku życia) niezbędne jest załączenie dwóch kompletów dokumentów – dla Dziecka i dla Rodzica/Opiekuna:

W przypadku eksperymentu badawczego jeżeli dziecko, które ukończyło 13 lat, nie wyrazi zgody na udział w nim, jego przeprowadzenie jest zabronione, nawet gdyby zgadzał się na to Jego/Jej rodzic / opiekun.