Regulamin i zakres działania Komisji

Komisja Bioetyczna UJ działa w oparciu o Regulamin Komisji Bioetycznej UJ zatwierdzony przez Rektora UJ w dn. 7 czerwca 2021 r.


W UJ CM obowiązuje Komunikat Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uzyskiwania opinii Komisji Bioetycznej UJ na prowadzenie badań w UJ CM, który zobowiązuje pracowników UJ CM do występowania z wnioskami o opinię wyłącznie do Komisji Bioetycznej UJ.


Komisja przyjmuje do opiniowania wyłącznie wnioski pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (czyli takie, w których wnioskodawcą / głównym badaczem / osobą kierującą eksperymentem medycznym jest pracownik UJ).