Jak przebiega ocena wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.


Ocena formalna dotyczy kompletności wniosku (m.in. złożenia wszystkich wymaganych załączników) oraz aspektów formalnych przedstawianej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku są one zwracane Wnioskodawcy do  uzupełnienia.

ZOBACZ: Jakie kryteria formalne podlegają ocenie?

ZOBACZ: Częste błędy formalne we wnioskach


Ocena merytoryczna przebiega w następujących etapach:

 • Przewodniczący wyznacza Członków Komisji do przygotowania recenzji wniosków, z uwzględnieniem reguł przeciwdziałania konfliktowi interesów. Komisja może zwrócić się o dodatkową opinię do recenzenta zewnętrznego nie będącego Członkiem Komisji.
 • Jeśli na etapie recenzji pojawią się wątpliwości dotyczące wniosku, Komisja może zaprosić Wnioskodawcę na posiedzenie w celu ich wyjaśnienia, może też skierować do Wnioskodawcy zapytanie wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi.
 • Wniosek jest prezentowany na posiedzeniu przez Przewodniczącego lub Członka Komisji-sprawozdawcę.
 • Jeśli podczas posiedzenia pojawią się wątpliwości dotyczące wniosku i wymagające wyjaśnienia, Komisja może wstrzymać wydanie opinii i zwrócić się do Wnioskodawcy o informacje uzupełniające.
 • Komisja wyraża opinię pozytywną lub negatywną, w postaci uchwały przyjętej w drodze głosowania i z uwzględnieniem reguł przeciwdziałania konfliktowi interesów.
 • Komisja może zastrzec konieczność uzupełnienia planowanego badania o dodatkowe warunki dopuszczające jego przeprowadzenie – w takim przypadku Wnioskodawca jest bezwzględnie zobowiązany do ich realizacji i złożenia stosownych uzupełnień przed rozpoczęciem badania.

ZOBACZ: Jakie kryteria merytoryczne podlegają ocenie?

ZOBACZ: Częste błędy merytoryczne we wnioskach


 • Opinia Komisji przekazywana jest:
  • Wnioskodawcy –  na adres służbowy poczty elektronicznej (w domenie @uj.edu.pl) oraz w wersji papierowej (odbiór osobisty lub za pośrednictwem Koordynatora, wysyłka pocztą)
  • Podmiotowi zamierzającemu przeprowadzić badanie
  • Kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej, w którym ma być prowadzone badanie, a w przypadku badania wieloośrodkowego – również komisjom bioetycznym właściwym dla tych ośrodków

Ważne! w przypadku eksperymentów medycznych, otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej nie oznacza jeszcze możliwości rozpoczęcia badań – należy uzyskać polisę OC dla eksperymentu (ZOBACZ: tutaj). Rozpoczęcie badań przez uzyskaniem stosownego ubezpieczenia grozi konsekwencjami prawnymi (art. 6 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).