Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się do Biura Komisji Bioetycznej w wersji papierowej lub wersji elektronicznej.

  • Wniosek należy wypełnić w edytorze tekstu, nie są akceptowane wnioski wypełnione odręcznie.
  • Wniosek składany w wersji papierowej należy wydrukować w jedynym egzemplarzu, opatrzyć jednolitą numeracją stron, podpisać odręcznie i dostarczyć do Biura Komisji Bioetycznej. Elektroniczną wersję wniosku, w formacie .DOC lub .PDF należy dostarczyć drogą e-mailową na adres: komisja_bioetyczna@cm-uj.krakow.pl.
  • Wniosek składany w wersji elektronicznej musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wnioskodawcy oraz przekazany do Biura Komisji Bioetycznej za drogą e-mailową na adres: komisja_bioetyczna@cm-uj.krakow.pl.

 

Potwierdzenie złożenia dokumentacji można uzyskać:

  • dla wersji elektronicznej – drogą e-mailową
  • dla wersji papierowej – w Biurze Komisji
    • wnioski składane osobiście – prosimy o przyniesienie kopii wniosku
    • wnioski składane za pośrednictwem poczty/kuriera – drogą e-mailową