Opłaty

Wysokość opłat za wydanie opinii Komisji Bioetycznej UJ została uregulowana Decyzją nr 23 Rektora UJ z dnia 23.08.2023 r. w sprawie wysokości opłat za opinie wydane przez Komisję Bioetyczną UJ:

  • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego jednoośrodkowego – 10 000 zł,
  • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego, wieloośrodkowego, za każdy kolejny ośrodek w badaniu powyżej jednego – 2500 zł,
  • za rozpatrzenie złożonej przez wnioskodawcę/sponsora poprawki dotyczącej wniosku sponsorowanego – 5 000,
  • za rozpatrzenie złożonego przez wnioskodawcę/sponsora wniosku o przedłużenie badania sponsorowanego – 3 000 zł,
  • za wniosek dotyczący badań wykonywanych w ramach projektów naukowych, prac własnych, działalności statutowej, dotacji z publicznych środków finansowych przeznaczonych na naukę oraz prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich, itp. – nie mających charakteru komercyjnego – bez opłat,
  • poprawki lub zmiany zgłoszone wyłącznie do wiadomości Komisji (tzw. zmiany administracyjne) oraz zgłoszenie zdarzenia niepożądanego – bez opłat.

W przypadku badań finansowanych przez podmioty zewnętrzne, do wniosku należy dołączyć Oświadczenie niezbędne do wystawienia noty księgowej. Wnioskodawca / Sponsor badania uiszcza opłatę za rozpatrzenie wniosku przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię o badaniu, nie później jednak niż 2 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji. Brak uiszczenia pełnej kwoty przed podjęciem uchwały powoduje wstrzymanie rozpatrzenia wniosku. Za moment zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto bankowe wskazane w przesłanej do Sponsora nocie księgowej.