Opłaty

Wysokość opłat za wydanie opinii Komisji Bioetycznej UJ została uregulowana Decyzją nr 26 Rektora UJ z dnia 23.09.2020 r. w sprawie wysokości opłat za przyjęcie do opiniowania wniosków przez Komisję Bioetyczną UJ:

  • 7500 zł – rozpatrzenie wniosku sponsorowanego jednoośrodkowego (badacz z UJ musi być wnioskodawcą / głównym badaczem)
  • 2000 zł – rozpatrzenie wniosku sponsorowanego wieloośrodkowego, za każdy kolejny ośrodek w badaniu powyżej jednego (badacz z UJ musi być wnioskodawcą / koordynatorem krajowym – dla pozostałych badaczy i ośrodków z Polski)
  • 2500 zł – rozpatrzenie poprawki dotyczącej badania sponsorowanego
  • 2500 zł – rozpatrzenie przedłużenia dotyczącego badania sponsorowanego
  • Bez opłat rozpatrzenie wniosku dotyczącego badań wykonywanych w ramach projektów naukowych, prac własnych, działalności statutowej, dotacji z publicznych środków finansowych przeznaczonych na naukę oraz prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich itp. – niemających charakteru komercyjnego
  • Bez opłat – rozpatrzenie poprawki lub zmiany zgłoszone wyłącznie do wiadomości Komisji (tzw. zmiany administracyjne) oraz zgłoszenie zdarzenia niepożądanego

W przypadku badań finansowanych przez podmioty zewnętrzne, do wniosku należy dołączyć Oświadczenie niezbędne do wystawienia noty księgowej. Wnioskodawca / Sponsor badania uiszcza opłatę za rozpatrzenie wniosku przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię o badaniu, nie później jednak niż na dzień przed planowanym posiedzeniem Komisji. Brak uiszczenia pełnej kwoty przed podjęciem uchwały powoduje wstrzymanie rozpatrzenia wniosku. Za moment zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto bankowe wskazane w przesłanej do Sponsora nocie księgowej.