Terminy

Posiedzenia Komisji Bioetycznej UJ odbywają się raz

 • w formie stacjonarnej – w siedzibie Komisji przy ul. Skawińskiej 8 lub
 • w formie online za pośrednictwem MS Teams

W razie pilnej lub uzasadnionej potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie. Wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia, są przyjmowane poza kolejnością i rozpatrywane w terminach zgodnych z potrzebami klinicznymi; w tego typu sytuacjach prosimy Badaczy o pilny kontakt z Biurem Komisji.


 • Termin najbliższego posiedzenia: 18 października 2023 r. (środa) – w formie online


 • Termin składania wniosków, które mogą być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu:  22 września 2023 r. godz. 12:00


 • Wstępne terminy kolejnych posiedzeń  (do potwierdzenia):
 • 22 listopada 2023 (posiedzenie online) – termin składania wniosków:  25 października 2023 r.  
 • 20 grudnia 2023 (posiedzenie stacjonarne) – termin składania wniosków:  24 listopada 2023 r.   

 • Termin rozpatrzenia wniosku: maks. 3 miesiące od daty otrzymania kompletnej dokumentacji

 • Termin uzyskania opinii: maks. 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku

Uwaga! Ważne informacje dla osób, którym zależy na pilnym otrzymaniu opinii Komisji:

 • Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły i zgodnie z kolejnością zgłoszeń przypisywane do kolejnego/ych terminu/ów posiedzeń. Wnioski złożone na mniej niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji nie będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu.
 • Liczba wniosków możliwych do omówienia podczas posiedzenia jest ograniczona, dlatego w przypadku równoczesnego złożenia dużej liczby wniosków nie ma gwarancji rozpatrzenia wszystkich wniosków podczas najbliższego posiedzenia. Przypominamy, że Komisja ma 90 dni na rozpatrzenie Państwa wniosku.
 • Prosimy wszystkich Wnioskodawców o przemyślane planowanie badań i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zadbanie o kompletność oraz wymagane aspekty formalne składanej dokumentacji. Pozwoli to na uniknięcie wezwania do poprawy, a w konsekwencji odroczenia oceny wniosku.