Jak określić czy badanie ma charakter sponsorowany?

Za badania nie-sponsorowane uznać należy badania:

  • prowadzone w ramach działalności statutowej uczelni
  • finansowane ze środków publicznych przyznanych uczelni
    • wewnętrznych (subwencja) w formie tzw. badań własnych (dawne projekty „statutowe”)
    • zewnętrznych tj. projektów kontraktowych np. NCN, NCBR, ABM, itp.

Badaniami sponsorowanymi są:

  • badania prowadzone przez UJ / UJ CM na zlecenie podmiotów prywatnych (np. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych)
  • badania prowadzone przez inne podmioty (w których UJ / UJ CM nie bierze udziału tj. nie jest stroną umowy partnerskiej, konsorcyjnej), angażujące pracowników UJ / UJ CM

Zwracamy uwagę na konieczność precyzyjnego wskazania źródła finansowania badania we wniosku.