Realizacja obowiązków wynikających z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1304 ze zm.), tj. działalnością związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań małoletnich lub opieką nad nimi, Dział Nauki UJCM przystąpił do weryfikacji osób dopuszczonych do działalności objętej ochroną.

Weryfikacja ta jest przeprowadzana na podstawie danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane pochodzą zarówno z Rejestru o ograniczonym dostępie, jak i z Rejestru osób, wobec których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie.

W związku z powyższym, osoby z Działu Nauki UJ CM, upoważnione do dokonywania weryfikacji, kontaktują się z Wnioskodawcami/Kierownikami Projektów oraz Członkami zespołów badawczych/projektowych w celu pozyskania informacji i oświadczeń koniecznych do poprawnego przeprowadzenia procesu weryfikacji.

Ponadto uprzejmie informujemy, że każda osoba przed dopuszczeniem jej do czynności związanych z działalnością objętą ochroną zobowiązana jest do przedstawienia Informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub rejestru karnego innego państwa. Informację z KRK (zaświadczenie) można uzyskać osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych. W Krakowie punkt zlokalizowany jest przy Sądzie Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pawilon E pok. 102 (Krajowy Rejestr Karny – Sąd Okręgowy w Krakowie) lub elektronicznie za pośrednictwem e-Platformy MS KRK (System e-KRK (ms.gov.pl). 

Informację z KRK (zaświadczenie) należy dostarczyć w oryginale do Działu Nauki, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, pok. 121 lub w wersji elektronicznej na adres: dzial.nauki@uj.edu.pl.

Powyższe dotyczy Wnioskodawców/Kierowników Projektów oraz wszystkich Członków zespołów badawczych/projektowych pod rygorem braku możliwości udziału w projektach/eksperymentach medycznych/badaniach naukowych, związanych z działalnością objętą ochroną.

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych lub dopuszczonych do zadań związanych z działalnością podlegającą ochronie (Wnioskodawcy oraz wszyscy Członkowie zespołów badawczych) zawarta jest w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lutego 2024 roku w sprawie: organizacji zasad weryfikacji osób zatrudnianych przy pracy lub dopuszczanych do działalności objętej ochroną zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie.


Powrót